Codul de conduită al furnizorului

Thumbnail Thumbnail

Codul de conduită al furnizorului

Această politică nu este o traducere oficială și vă este furnizată ca un mijloc de înțelegere a unui document original, scris în altă limbă. Prin urmare, acesta nu va fi interpretat ca fiind în deplină conformitate cu versiunea în limba engleză, iar versiunea în limba engleză va prevala în caz de discrepanță între versiunea engleză și această traducere. Diversey nu își va asuma nicio responsabilitate pentru erori, omisiuni sau ambiguități rezultate ca urmare a traducerii. Orice persoană sau entitate, care se bazează strict pe conținutul tradus, face acest lucru pe propriul risc. Dacă aveți orice îndoială, consultați versiunea oficială în limba engleză. Dacă doriți să ne atrageți atenția asupra unei erori de traducere sau inexactități, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1.0 Context

Diversey este o companie internațională care deservește clienți din 169 de țări din întreaga lume. Diversey este mândră de istoricul său de responsabilitate a întreprinderii în ceea ce privește angajații săi, mediul înconjurător și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Diversey consideră că, în economia globală de astăzi, este și mai important ca întreprinderile să acționeze în calitate de cetățeni corporativi responsabili și să comunice acest angajament terților responsabili, cum ar fi furnizorii, distribuitorii, producătorii pe bază de contract și clienții. Acest Cod de conduită al furnizorului („Codul furnizorului") conține anumite cerințe aplicabile furnizorilor, distribuitorilor și producătorilor pe bază de contract (numiți, împreună, „Furnizori"), astfel încât aceștia să își poată desfășura activitatea în mod responsabil în timp ce fac afaceri cu Diversey.

 

2.0 Domeniu de aplicare

Codul furnizorului se aplică tuturor furnizorilor Diversey. Prin furnizarea de bunuri sau servicii către Diversey, furnizorii sunt de acord să respecte Codul furnizorului. La discreția exclusivă a Diversey și ținând cont de potențialele riscuri, de caracterul strategic al relației cu furnizorul și de dimensiunea afacerii afectate, Codul furnizorului poate fi:

  • Pus în aplicare și verificat prin audituri care trebuie efectuate de Diversey;

  • Supus obligației de a fi recunoscut, aprobat și semnat de un reprezentant autorizat al furnizorilor; și/sau

  • Inclus în acordurile cu furnizorii și, respectiv, în comenzile de achiziție [după cum se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului Cod al furnizorului].

 

3.0 Angajamentul Diversey pentru durabilitate

La Diversey, durabilitatea este un element fundamental al afacerii și un factor de afaceri esențial pentru succesul nostru pe termen lung. Garantarea faptului că furnizorii noștri respectă acest Cod al furnizorulu face parte integrantă din eforturile noastre de sustenabilitate. Ne încurajăm furnizorii să promoveze în mod activ principii de dezvoltare durabilă în cadrul propriilor operațiuni și al lanțului de aprovizionare, precum cele prezentate în acest document.

 

4.0 RESPECTAREA LEGILOR

Furnizorii vor respecta cel puțin toate legile și reglementările locale, naționale și internaționale aplicabile, care se aplică în cazul activităților desfășurate cu Diversey.

 

5.0 PRACTICI DE ANGAJARE:

Diversey este o companie globală care își desfășoară activitatea în regiuni cu diverse culturi, tradiții și norme sociale. Furnizorii noștri trebuie să își desfășoare activitatea într-un mod care să corespundă standardelor etice ale Diversey legate de practicile de ocupare a forței de muncă și de condițiile de muncă. În cadrul acestui angajament, ne așteptăm ca furnizorii noștri să își desfășoare activitatea în conformitate cu Declarația universală a drepturilor omului și cu angajamentele asociate, dar și cu Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă. Le solicităm furnizorilor noștri să adere la standardele internaționale și să respecte termenii acestui Cod al furnizorulu.

 

5.1 Munca infantilă

Furnizorii angajează numai persoane care îndeplinesc cerințele locale aplicabile privind vârsta minimă. În plus, furnizorii trebuie să respecte, de asemenea, convențiile relevante ale OIM, care să garanteze că sunt angajați copii numai atunci când aceștia sunt protejați pe deplin de exploatarea potențială, atunci când sunt protejați de pericolele pentru sănătate și atunci când li se permite să își continue

educația.

 

5.2 Munca forțată

Ocuparea în muncă trebuie să fie voluntară și aleasă în mod liber. Furnizorii nu vor utiliza munca forțată în închisori, alte tipuri de muncă forțată, traficul de ființe umane sau sclavia modernă în procesul de fabricație a produselor lor sau în lanțul lor de aprovizionare. Constrângerea, intimidarea sau hărțuirea lucrătorilor de către furnizori nu este acceptabilă.

 

5.3 Salariul și programul de lucru

Furnizorii trebuie să furnizeze salarii și beneficii care să respecte legile și acordurile aplicabile, inclusiv în ceea ce privește salariul minim, orele suplimentare, timpul maxim de lucru și perioadele de masă și odihnă. În absența unor prevederi legale, salariile ar trebui să fie în conformitate cu standardele din industria locală.

 

5.4 Diversitatea/Absența discriminării

Diversey este un angajator care asigură egalitatea de șanse și care pune accentul pe diversitate și incluziune la nivelul organizației globale. Furnizorii trebuie să respecte toate legile care interzic discriminarea în practicile de angajare și de ocupare a forței de muncă din rațiuni legate de rasă, religie, credință, naționalitate, sex, orientare sexuală, identitate sau exprimare de gen, vârstă, dizabilitate sau alt statut protejat. Furnizorii au obligația să aplice aceste practici nediscriminatorii și care vizează egalitatea de șa.

 

5.5 Libertatea de asociere și negocierea colectivă

Furnizorii trebuie să respecte drepturile lucrătorilor de a constitui și de a se alătura unor organizații la alegerea lor, precum și de a negocia colectiv, fără interferențe ilegale. Furnizorii nu vor discrimina, nu vor hărțui și nu vor sancționa lucrătorii sau pe reprezentanții acestora din cauza interesului și/sau a apartenenței sau a afilierii la un sindicat sau a activității lor sindicale legiti.

 

5.6 Sănătatea și siguranța

Furnizorii le vor oferi angajaților un mediu de lucru sigur, sănătos și igienic, inclusiv proceduri de urgență adecvate și în ceea ce privește siguranța împotriva incendiilor, gestionarea materialelor periculoase și menajul, dar nu numa. În cazul în care nu există cerințe legale privind siguranța la locul de muncă, furnizorii trebuie să asigure siguranța și bunăstarea angajaților aplicând cele mai bune practici pentru sănătate și siguranță, inclusiv formare, inițiative de prevenire a accidentelor și echipamente pentru a preveni vătămarea sănătății ca urmare a sau în cursul lucrărilor, dar nu n.

 

6.0 Practici etice în afaceri

Diversey susține standarde ridicate de comportament etic și practici de afaceri. Acest document stabilește standardele de comportament și conduită așteptate de la furnizori.

 

6.1 Conduita onestă, etică și conformă în afaceri

Furnizorii trebuie să își desfășoare activitatea într-o manieră competitivă, dar corectă și etică deopotrivă De asemenea, trebuie respectate legile și reglementările aplicabile în domeniul concurenței.

 

6.2 Confidențialitatea

Întrucât Diversey respectă informațiile confidențiale ale celorlalți, ne așteptăm ca furnizorii noștri să protejeze într-o măsură egală informațiile confidențiale și să nu le împărtășească în afara cercului adecvat de comunicare.

 

6.3 Conflictele de interese, cadouri, divertisment și donații

Pentru a preveni conflictele de interese, furnizorii nu se vor angaja în nicio plată, ofertă sau solicitare necorespunzătoare pentru angajații Diversey. Sunt acceptabile cadourile rezonabile care nu reprezintă numerar, cu o valoare simbolică sau nominală, cu condiția ca acestea să nu fie destinate și să nu poată fi interpretate ca mită, plată de facilitare sau altă formă de compensare a destinatarului.

 

6.4 Anticorupția și mita

Diversey își asumă pe deplin angajamentul de a elimina corupția din tranzacțiile de afaceri. Solicităm ca, pe lângă respectarea tuturor standardelor legale și etice aplicablie, furnizorii să se angajeze și să elimine corupția în oricare dintre formele sale, inclusiv mita, plățile de facilitare, șantajul, spălarea de bani și alte gratuități ilegale sau neetice.

 

7.0 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Diversey este dedicată sustenabilității în toate aspectele operațiunilor sale. Lucrăm pentru a promova utilizarea eficientă a apei, a energiei și a materiilor prime și pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Considerăm că eficiența și utilizarea responsabilă a resurselor reduc impactul asupra mediului, atenuează riscul operațional, scad costurile operaționale și generează un avantaj competitiv, nu numai pentru Diversey, ci și pentru furnizori. Toți furnizorii vor desfășura activități de afaceri în conformitate cu legislația locală și națională aplicabilă în domeniul mediului înconjurăt. În cazul în care nu există reglementări locale, furnizorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un mod care nu prezintă riscuri pentru mediu.

 

7.1 Operațiunil

Furnizorii ar trebui să utilizeze cele mai bune practici pentru conservarea materiilor prime, a apei și a energiei și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră în operațiunile lor prin reducerea surselor, îmbunătățirea proceselor, utilizarea materialelor alternative și recuperarea deșeurilor. Furnizorii trebuie să dețină toate autorizațiile de mediu aplicabile.

 

7.2 colaborarea

Încurajăm furnizorii să participe activ la proiecte și inițiative care contribuie la angajamentele de sustenabilitate ale Diversey, pentru a asigura, împreună, un impact pozitiv asupra mediului.

 

8.0 Neconformitate

Furnizorii care nu respectă oricare dintre dispozițiile de mai sus se angajează să colaboreze la investigații și să asigure un acces rezonabil la informațiile solicitate. În cazul în care Diversey consideră că este nevoie de acțiuni corective, furnizorul se angajează să elaboreze un plan și o cronologie reciproc satisfăcătoare pentru a remedia problema.

Diversey va colabora cu furnizorii pentru a identifica acțiunile necesare pentru a asigura respectarea deplină a termenilor acestui Cod al furnizorului. În cazul nerespectării prelungite sau grave a dispozițiilor de către orice furnizor, Diversey își rezervă dreptul de a revizui viitoarele aranjamente de afaceri cu un astfel de furnizor neconform și poate solicita furnizarea alternativă de materiale de la un alt furnizor, ca remediu.

 

i. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

ii. www.ilo.org/declaration